សំនួរញឹកញាប់

តើក្រុមហ៊ុន សុបិនអេស៊ាននូរៀ បង្កើតឡើងនៅពេលណា?

ក្រុមហ៊ុន សុបិន អេស៊ាននូរៀ របស់យើងបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃសុក្រ ទី22 ខែវិឆ្ឆិកា ឆ្នាំ2019។