ការទូទាត់សាច់ប្រាក់

លេខទូរស័ព្ទ 071 9999 225
089 9999 225

ធានាគារABA
LOEM SOKHENG 000223834

សូមបញ្ជាក់ទៅអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន សុបិន អេស៊ាននូរៀ ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា លេខទូរស័ព្ទ 071 9999 225 / 089 999 225 ហើយនឹងធនាគារABA ដែលមានឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ LOEM SOKHENG និងលេខគណនីធនាគារ 000223838 គឺជាលេខទូរស័ព្ទ និងគណនីធនាគាររបស់ក្រុមហ៊ុនយើងផ្ទាល់។ ដូច្នេះហើយមុនពេលដែលបងប្អូនវេប្រាក់ដែលបងប្អូនបានទិញផលិតផលណាមួយពីក្រុមហ៊ុន សុបិន អេស៊ាននូរៀ របស់យើង សូមបងប្អូនពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់ ហើយបើបងប្អូនវេប្រាក់នៃការទិញផលិតផលណាមួយ ដែលមិនមែនជាលេខទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែរខាងលើ និងធនាគារដែលយើងបានបង្ហាញខាងលើនោះទេ ខាងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវឡើយ សូមអរគុណ៕